برداشتن سنجاق مطلب

  • رفتن به زیرصفحه مطالب در وبسایت و موبایل اپ
  • کلیک یا لمس در بالای مطلب سنجاق‌شده
  • کلیک یا لمس گزینه برداشتن سنجاق