تنظیم تاریخ مطلب

پس از انتشار مطلبتان قادر خواهید بود که زمان انتشار آن را تغییر داده و به زمانی قبل از زمان انتشار فعلی تغییر دهید.

  • کلیک یا لمس در بالای مطلب مورد نظر در وبسایت و موبایل اپ
  • کلیک یا لمس گزینه تنظیم تاریخ
  • اعمال تغییرات در تاریخ فعلی
  • کلیک یا لمس دکمه تایید

مطالب در زیرصفحه مطالب بر اساس تاریخ به‌ترتیب نزولی قرار دارند. درنتیجه پس از تنظیم تاریخ، ترتیب قرار گرفتن مطلب موردنظر نیز تغییر خواهد کرد. لطفا در نظر داشته باشید که برای مطالب بازنشر شده و از نوع نظرسنجی امکان تنظیم تاریخ وجود ندارد.