بازنشر مطلب

در پروفایل می‌توانید مطلب دیگران را عیناً با ذکر حساب کاربری دوباره به اشتراک بگذارید.

  • کلیک یا لمس در پایین مطلب مورد نظر
  • اضافه کردن محتوا به مطلب جدید در صورت نیاز
  • کلیک یا لمس دکمه انتشار

با انجام این عملیات مطلب موردنظر در صفحه مطالب شما به اشتراک گذاشته می‌شود.