پاسخ به نظرات کاربران

در قسمت نظرات هر مطلب و در زیر هر نظر، دکمه پاسخ وجود دارد که با کلیک یا لمس آن پاسخ به آن نظر فعال شده و می‌توانید در قسمت متن نظر شما در پایین آن، پاسختان به آن نظر را بنویسید.

پس از پاسخ دادن به نظر مطلب توسط کاربر، نویسنده نظر اعلان پاسخ به نظر مطلب را دریافت خواهد کرد.

درنظر داشته باشید که اگر حساب کاربری شما توسط نویسنده نظر مسدود شده باشد، هنگام انجام این عملیات پیام دسترسی شما برای این عملیات مسدود است را دریافت خواهید کرد.