دسته‌بندی مطالب

در پروفایل می‌توانید مطالب با موضوعات و دسته‌بندی‌های متنوع ایجاد کنید و مطالب مشابه را در یک دسته‌بندی قرار دهید.

دستورالعمل برای :
دسته‌بندی مطالب
 • رفتن به زیرصفحه مطالب
 • کلیک روی افزودن دسته‌بندی جدید
 • کلیک روی سمت راست و انتخاب آیکون برای دسته‌بندی از منوی باز شده
 • نوشتن عنوان موردنظر برای دسته‌بندی در قسمت عنوان
 • کلیک روی دکمه تایید
 • رفتن به زیرصفحه مطالب
 • لمس آخرین مطالب
 • لمس افزودن دسته‌بندی جدید
 • لمس سمت راست و انتخاب آیکون برای دسته‌بندی از منوی باز شده
 • نوشتن عنوان موردنظر برای دسته‌بندی در قسمت عنوان
 • لمس دکمه تایید
 • رفتن به زیرصفحه مطالب
 • لمس آخرین مطالب
 • لمس افزودن دسته‌بندی جدید
 • لمس سمت راست و انتخاب آیکون برای دسته‌بندی از منوی باز شده
 • نوشتن عنوان موردنظر برای دسته‌بندی در قسمت عنوان
 • لمس دکمه تایید
 • رفتن به زیرصفحه مطالب
 • لمس آخرین مطالب
 • لمس افزودن دسته‌بندی جدید
 • لمس سمت راست و انتخاب آیکون برای دسته‌بندی از منوی باز شده
 • نوشتن عنوان موردنظر برای دسته‌بندی در قسمت عنوان
 • لمس دکمه تایید

هم‌چنین می‌توانید در هنگام ایجاد مطلب، دسته‌بندی موردنظر خود را ایجاد کنید.

 • کلیک یا لمس عنوان دسته‌بندی در گوشه‌ی سمت راست پایین پاپ‌آپ افزودن مطلب
 • کلیک یا لمس افزودن دسته‌بندی جدید
 • کلیک یا لمس سمت راست و انتخاب آیکون برای دسته‌بندی از منوی باز شده
 • نوشتن عنوان موردنظر برای دسته‌بندی در قسمت عنوان
 • کلیک یا لمس دکمه تایید

اگر هیچ دسته‌بندی ندارید، در پاپ‌آپ افزودن مطلب به‌صورت پیش‌فرض عنوان روزنوشت را مشاهده می‌کنید؛ در غیر این‌صورت نام اولین دسته‌بندی که ایجاد کرده‌اید قابل مشاهده است و به آن معناست که پس از انتشار، مطلب مورد نظر در این دسته‌بندی قرار می‌گیرد. پس از ساخت دسته‌بندی جدید، مطلب پس از انتشار در آن قرار می‌گیرد.