سنجاق کردن مطلب

مطلبی که برایتان اولویت دارد را سنجاق کنید و در زیرصفحه مطالبتان به عنوان اولین مطلب مشاهده کنید.

  • رفتن به زیرصفحه مطالب در وبسایت و موبایل اپ
  • کلیک یا لمس در بالای مطلب مورد نظر
  • کلیک یا لمس گزینه سنجاق کردن

بعد از این‌که مطلبتان سنجاق شد، به آن افزوده می‌شود. لطفا درنظر داشته‌باشید که تنها یکی از مطالبتان را می‌توانید سنجاق‌شده داشته باشید و هنگامی که مطلب دیگری را سنجاق کنید، سنجاق مطلب قبلی برداشته می‌شود.