پسندیدن مطلب

برای پسندیدن یک مطلب تنها کافیست را کلیک یا لمس کنید تا به تغییرکند. برای لغو آن نیز می‌توانید را کلیک یا لمس کنید.

پس از پسندیده شدن مطلب توسط کاربر، نویسنده مطلب اعلان پسندیده شدن مطلب را دریافت خواهد کرد.

درنظر داشته باشید که اگر حساب کاربری شما توسط نویسنده مطلب مسدود شده باشد، هنگام انجام این عملیات پیام دسترسی شما برای این عملیات مسدود است را دریافت خواهید کرد.