پسندیدن نظرات کاربران

در قسمت نظرات هر مطلب و در زیر هر نظر، دکمه پسند وجود دارد که کلیک یا لمس آن و تغییر رنگش به سبز به منزله‌ی پسندیدن آن نظر است. برای لغو آن نیز می‌توانید دکمه پسند که به رنگ سبز است را کلیک یا لمس کنید.

پس از پسندیده شدن نظر توسط کاربر، نویسنده نظر اعلان پسندیده شدن نظر را دریافت خواهد کرد.

درنظر داشته باشید که اگر حساب کاربری شما توسط نویسنده نظر مسدود شده باشد، هنگام انجام این عملیات پیام دسترسی شما برای این عملیات مسدود است را دریافت خواهید کرد.