ویرایش مطلب

در پروفایل می‌توانید انواع مطلب خودتان را ویرایش کنید، اما نمی‌توانید نوع مطلب منتشر شده را تغییر دهید. برای ویرایش مطلب منتشر شده به زیرصفحه مطالب بروید.

  • کلیک یا لمس در بالای مطلب مورد نظر در وبسایت و موبایل اپ
  • کلیک یا لمس گزینه ویرایش
  • اعمال تغییرات در محتوای مطلب
  • کلیک یا لمس دکمه اعمال تغییرات