ویرایش یا حذف دسته‌بندی‌های مطلب

دستورالعمل برای :
 • رفتن به زیرصفحه مطالب
 • حرکت نشانگر ماوس روی عنوان دسته‌بندی موردنظر
 • کلیک روی در سمت راست عنوان دسته‌بندی
 • ویرایش آیکون یا عنوان دسته‌بندی
 • کلیک روی دکمه تایید
 • رفتن به زیرصفحه مطالب
 • لمس آخرین مطالب
 • لمس افزودن دسته‌بندی جدید
 • لمس در سمت چپ عنوان دسته‌بندی
 • ویرایش آیکون یا عنوان دسته‌بندی
 • لمس دکمه تایید
 • رفتن به زیرصفحه مطالب
 • لمس آخرین مطالب
 • لمس افزودن دسته‌بندی جدید
 • لمس در سمت چپ عنوان دسته‌بندی
 • ویرایش آیکون یا عنوان دسته‌بندی
 • لمس دکمه تایید
 • رفتن به زیرصفحه مطالب
 • لمس آخرین مطالب
 • لمس افزودن دسته‌بندی جدید
 • لمس در سمت چپ عنوان دسته‌بندی
 • ویرایش آیکون یا عنوان دسته‌بندی
 • لمس دکمه تایید

لطفا درنظر داشته باشید برای حذف دسته‌بندی، می‌بایست هیچ مطلبی درون آن نباشد، در غیر این‌صورت هنگام حذف با پیام خطای شما ابتدا باید مطالب این دسته‌بندی را حذف کنید. مواجه می‌شوید.

دستورالعمل برای :
 • رفتن به زیرصفحه مطالب
 • حرکت نشانگر ماوس روی عنوان دسته‌بندی موردنظر
 • کلیک روی در سمت راست عنوان دسته‌بندی
 • کلیک روی دکمه حذف
 • کلیک روی دکمه تایید در فرم تایید
 • رفتن به زیرصفحه مطالب
 • لمس آخرین مطالب
 • لمس افزودن دسته‌بندی جدید
 • لمس در سمت چپ عنوان دسته‌بندی
 • لمس دکمه حذف
 • لمس دکمه تایید در فرم تایید
 • رفتن به زیرصفحه مطالب
 • لمس آخرین مطالب
 • لمس افزودن دسته‌بندی جدید
 • لمس در سمت چپ عنوان دسته‌بندی
 • لمس دکمه حذف
 • لمس دکمه تایید در فرم تایید
 • رفتن به زیرصفحه مطالب
 • لمس آخرین مطالب
 • لمس افزودن دسته‌بندی جدید
 • لمس در سمت چپ عنوان دسته‌بندی
 • لمس دکمه حذف
 • لمس دکمه تایید در فرم تایید