ویرایش لیست

پس از ایجاد لیست می‌توان آن را ویرایش کرد.

  • رفتن به صفحه لیست‌ها
  • کلیک روی نام دسته‌بندی
  • کلیک یا لمس لیست موردنظر
  • ویرایش عنوان لیست
  • کلیک یا لمس دکمه تایید پاپ‌آپ ویرایش عنوان لیست