لیست‌های پروفایل

در پروفایل می‌توانید لیست‌های خود را بسازید و افرادی که دوست دارید را به لیست موردنظر اضافه کنید. مزایای استفاده از لیست‌ها، تعیین سطح دسترسی افراد مختلف است. این به آن معناست که می‌توانید برای هر لیست سطح دسترسی مخصوص به همان لیست را تعیین کنید. لطفا در نظر داشته باشید که این امکان در حال حاضر در پروفایل وجود ندارد و در آینده به سیستم اضافه خواهد شد.