رفع مسدودیت

  • رفتن به صفحه پروفایل کاربر مورد نظر
  • کلیک روی
  • کلیک یا لمس گزینه رفع مسدودیت
  • کلیک یا لمس دکمه رفع مسدودیت در پاپ‌آپ مسدود شده

بعد از انجام این عملیات کاربر از حالت مسدود شده خارج می‌شود ولی در لیست افراد دنبال‌شده شما قرار نمی‌گیرد. اگر مایل به انجام این کار هستید باید کاربر مورد نظر را مجدداً دنبال کنید.