گزارش تخلف حساب کاربری

اگر با حساب کاربری برخورد کردید که حاوی محتوای نامناسب بود می توانید تخلف آن حساب را به تیم پشتیبانی پروفایل گزارش بدهید.

  • رفتن به صفحه پروفایل کاربر مورد نظر
  • کلیک یا لمس
  • انتخاب گزینه گزارش تخلف
  • نوشتن توضیحات مورد نیاز در مورد تخلف کاربر مورد نظر در پاپ‌آپ گزارش تخلف پروفایل
  • کلیک یا لمس دکمه ارسال گزارش

پس از ارسال گزارش تخلف از سمت شما، تیم پشتیبانی پروفایل گزارش شما را بررسی کرده و برخورد متناسب با تخلف کاربر متخلف، صورت می‌گیرد.