در مورد مسدود شدن حساب کاربری

اگر هنگام پسندیدن یا نظر گذاشتن روی مطلبی با پیام دسترسی شما برای انجام این عملیات مسدود است مواجه شدید، نویسنده مطلب دسترسی شما را مسدود کرده است.

پس از مسدود شدن، شما می‌توانید به فعالیت خود در پروفایل ادامه دهید؛ افراد را دنبال کنید، مطلب ارسال کنید، مطالب افراد را بپسندید و برای آن‌ها نظر بگذارید. همچنین می‌توانید افراد دیگر را مسدود کنید، حتی کاربری که شما را مسدود کرده است، مطالب کاربری که از سوی او مسدود شده‌اید را ببینید ولی در نظر داشته باشید که نمی‌توانید برای آن مطالب نظر بگذارید یا آن را بپسندید یا به‌اشتراک بگذارید. شما از لیست دنبال شده و دنبال کننده شما و کاربر مسدود کننده حذف می‌شوید.