حساب‌های کاربری تاییدشده

در کنار نام کاربر، نشان دهنده آن است که این حساب کاربری از نظر پروفایل تایید شده است. جای قرار گرفتن همواره در سمت راست نام کاربر است ولی رنگ آن ممکن است بنا به نوع استفاده تغییر کند.