حذف مدیر پروفایل عمومی

دستورالعمل برای :
حذف مدیر پروفایل عمومی
 • کلیک روی عکس پروفایل در سمت راست بالای وبسایت
 • کلیک روی گزینه پروفایل‌های من
 • انتخاب پروفایل عمومی موردنظر با کلیک روی آن
 • کلیک روی گزینه مدیریت پروفایل
 • انتخاب مدیر مورد نظر و کلیک روی دکمه قرمز
 • کلیک روی دکمه تایید
 • لمس
 • لمس گزینه پروفایل‌های من
 • انتخاب پروفایل عمومی موردنظر با لمس آن
 • لمس گزینه مدیریت پروفایل
 • انتخاب مدیر مورد نظر و لمس دکمه قرمز
 • لمس دکمه تایید
 • لمس
 • لمس گزینه پروفایل‌های من
 • انتخاب پروفایل عمومی موردنظر با لمس آن
 • لمس گزینه مدیریت پروفایل
 • انتخاب مدیر مورد نظر و لمس دکمه قرمز
 • لمس دکمه تایید
 • لمس
 • لمس گزینه پروفایل‌های من
 • انتخاب پروفایل عمومی موردنظر با لمس آن
 • لمس گزینه مدیریت پروفایل
 • انتخاب مدیر مورد نظر و لمس دکمه قرمز
 • لمس دکمه تایید

پس از حذف یک کاربر از مدیریت پروفایل عمومی موردنظر، پروفایل عمومی از لیست پروفایل‌های فرد حذف خواهد شد و بیشتر از این به اطلاعات ورود به آن پروفایل عمومی دسترسی نخواهد داشت.