ساخت پروفایل عمومی

برای ایجاد پروفایل عمومی، ابتدا باید پروفایل شخصی داشته باشید و سپس از طریق آن، حساب عمومی موردنظرتان را ایجاد کنید.

دستورالعمل برای :
ساخت پروفایل عمومی
 • کلیک روی عکس پروفایل در سمت راست بالای وبسایت
 • کلیک روی گزینه ساخت پروفایل عمومی
 • انتخاب گروه‌ها و سپس دسته‌بندی مرتبط به آن در پاپ‌آپ افزودن پروفایل عمومی
 • وارد کردن نام صفحه در پاپ‌آپ افزودن پروفایل عمومی
 • کلیک روی دکمه تایید
 • لمس
 • لمس گزینه پروفایل‌های من
 • لمس دکمه افزودن پروفایل عمومی
 • انتخاب گروه‌ها و سپس دسته‌بندی مرتبط به آن در پاپ‌آپ افزودن پروفایل عمومی
 • وارد کردن نام صفحه در پاپ‌آپ افزودن پروفایل عمومی
 • لمس دکمه تایید
 • لمس
 • لمس گزینه پروفایل‌های من
 • لمس دکمه افزودن پروفایل عمومی
 • انتخاب گروه‌ها و سپس دسته‌بندی مرتبط به آن در پاپ‌آپ افزودن پروفایل عمومی
 • وارد کردن نام صفحه در پاپ‌آپ افزودن پروفایل عمومی
 • لمس دکمه تایید
 • لمس
 • لمس گزینه پروفایل‌های من
 • لمس دکمه افزودن پروفایل عمومی
 • انتخاب گروه‌ها و سپس دسته‌بندی مرتبط به آن در پاپ‌آپ افزودن پروفایل عمومی
 • وارد کردن نام صفحه در پاپ‌آپ افزودن پروفایل عمومی
 • لمس دکمه تایید

لطفا درنظر داشته باشید که با یک پروفایل شخصی می‌توانید حداکثر 5 پروفایل عمومی ایجاد کنید. بعد از ایجاد پروفایل عمومی موردنظر، برای تعیین نام کاربری آن اقدام کنید.

دستورالعمل برای :
تعیین نام کاربری برای پروفایل عمومی
 • کلیک روی عکس پروفایل در سمت راست بالای وبسایت
 • کلیک روی گزینه پروفایل‌های من
 • کلیک روی گزینه آدرس پروفایل
 • وارد کردن نام کاربری موردنظر
 • کلیک روی دکمه تایید
 • لمس
 • لمس گزینه پروفایل‌های من
 • لمس گزینه آدرس پروفایل
 • وارد کردن نام کاربری موردنظر
 • لمس دکمه تایید
 • لمس
 • لمس گزینه پروفایل‌های من
 • لمس گزینه آدرس پروفایل
 • وارد کردن نام کاربری موردنظر
 • لمس دکمه تایید
 • لمس
 • لمس گزینه پروفایل‌های من
 • لمس گزینه آدرس پروفایل
 • وارد کردن نام کاربری موردنظر
 • لمس دکمه تایید