شخصی سازی کردن حساب کاربری

شما می‌توانید حساب کاربری خود را با اضافه کردن تصویر پروفایل، تصویر پس‌زمینه، اطلاعات اولیه، بیوگرافی، معرفی کوتاه، انتخاب تم، تنظیم راه‌های ارتباطی، هشتگ، شهر و اضافه کردن تجربیات شغلی، تحصیلات، دستاوردها، فعالیت‌های اجتماعی، مهارت‌های تخصصی، پروژه‌هایی که در آن‌ها مشارکت داشته‌اید، تنظیم دکمه اصلی یا حتی سنجاق کردن یک مطلب خاص، شخصی کنید.

 • ورود به حساب کاربری
 • رفتن به صفحه درباره من
 • رفتن روی هر مورد و کلیک یا لمس :
  • تصویر پس‌زمینه
  • تصویر پروفایل
  • تغییر پس‌زمینه
  • اطلاعات اولیه(نام، نام خانوادگی، مکان، معرفی کوتاه)
  • راه های ارتباطی
  • تنظیم دکمه اصلی
  • هشتگ‌ها
  • بیوگرافی
  • تجربیات شغلی
  • تحصیلات
  • دستاوردها
  • فعالیت‌های اجتماعی
  • مهارت‌های تخصصی
  • پروژه‌ها
 • کلیک یا لمس دکمه تایید

لطفا در نظر داشته‌باشید که این امکانات برای پروفایل‌های شخصی است و برای پروفایل‌های عمومی امکانات محدودتری در نظر گرفته شده‌است.